Welkom bij de V.V.P.D.

Wie lid wordt van de V.V.P.D. aanvaardt de deontologische code en de onderlinge gedragsregels van de V.V.P.D. en mag het kwaliteitslabel van de vereniging gebruiken.  

psy001

Sinds jaar en dag worden psychologen als “deskundigen”, als “experten” aangesteld voor het onderzoek van slachtoffers en feitplegers en dat binnen de meest uiteenlopende settings en met de meest uiteenlopende vragen.

Het kan daarbij gaan om slachtoffers van arbeidsongevallen, beroepsziekten, verkeersongevallen, geweldplegingen, … Het kan gaan om zieken, personen met een aangeboren of verworven handicap. Het kan gaan om jonge kinderen of om bejaarden. Het kan ook gaan om feitplegers van geweld, van incest, van misbruik. Het kan gaan om vragen inzake schade, objectiviteit van klachten, gevaarlijkheid, …

De psychologen, die als deskundige worden aangesteld, worden verondersteld een specifieke bekwaamheid te hebben, die toelaat de vragen te beantwoorden, die door de aanstellende instantie worden gesteld. Het gaat daarbij om kennis en vaardigheden, die in eerste instantie typisch zijn voor het werk van psychologen, maar aan de psycholoog-deskundige worden bijkomende eisen gesteld, gelet op de specifieke context. Het is belangrijk dat deze collega’s psychologen, die als deskundige worden aangesteld, elkaar ontmoeten, van elkaar leren en overleg plegen over organisatorische en inhoudelijke aspecten van het beroep.

Psychologen werkzaam als deskundige vinden onvoldoende aansluiting op bestaande psychologenverenigingen. Het eigene van de taak van de psycholoog-deskundige  komt onvoldoende aan bod binnen de bestaande verenigingen, zelfs binnen de verenigingen, die op dit vlak reeds inspanningen gedaan hebben. Tegelijk bestaat er in het werkveld een belangrijke onduidelijkheid over welke titel welke vaardigheden dekt. We denken hier in het bijzonder aan de positie van de psycholoog-deskundige, die door de rechtbank of andere instanties als psycholoog-ergoloog wordt aangesteld met de bedoeling een ergologische evaluatie te verrichten en uitspraken te doen over de economische schade van slachtoffers. Zij hebben geen verenigingen en het is zeer de vraag of een afzonderlijke vereniging voor “ergologen” wenselijk is. Heel wat collega-deskundigen zijn ook geen lid van de traditionele verenigingen op een moment dat contact en overleg in de sector cruciaal wordt. De VVPD wil hier een aanvullende rol vervullen en stelt zich niet in de plaats van deze verenigingen.   

De VVPD is een feitelijke vereniging (opgericht door Stefaan Decorte) die strenge eisen stelt inzake kwalificatie en deontologie van haar leden, maar laagdrempelig is inzake toetredingsvoorwaarden: het lidmaatschap is gratis. Communicatie met de leden gebeurt via email, de website, via een blog en via een nieuwsgroep, waarmee de leden elkaar direct kunnen bereiken.  

De VVPD wil een minimum aan energie besteden aan de interne werking en organisatie en een maximale inzet leveren naar het inhoudelijke en de duidelijke profilering van de psycholoog-deskundige naar buiten toe.

Omdat het tewerkstellings­spectrum van haar leden beperkt is tot het werk dat volgt uit een aanstelling als deskundige of adviseur zal de VVPD zich specialiseren in de problematieken die daarbij aan bod komen en zo fungeren als een denktank van waaruit werkdocumenten, adviezen en standpunten kunnen voorgelegd worden aan de andere verenigingen en aan de diverse overheden.

De ontmoeting van collega’s uit zeer vergelijkbare werksetting zal eveneens de professionele uitwisseling van kennis en ervaring bevorderen.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de potentiële verwijzers een duidelijker zicht krijgen op het werk van de psycholoog-deskundige en duidelijker weten wat zij van de psycholoog-deskundige wel en niet kunnen verwachten.

 

 

Oprichting:

De Vlaamse Vereniging van Psycholoog-Deskundigen verenigt en geeft stem aan psychologen, die als deskundige (expert) functioneren.

Het initiatief gaat uit van enkele psychologen, die als deskundige werkzaam zijn.

Doelstellingen.  De dagelijkse praktijk confronteert de psycholoog die zijn lot verbindt aan dat van slachoffers, feitplegers, aansprakelijke derden, partijen, … onder werkomstandigheden, die soms vrij moeilijk zijn en waarbij een niet collegiale werksfeer nefast is voor de goede naam van de deskundigen, maar ook van het vakgebied zelf.  Daar bij gaat auteur van deze webstek ervan uit dat een goede deontologische code en ethische afspraken basisvoorwaarden zijn om in dit werkveld te kunnen functioneren. 

psy001

Als Psycholoog-Deskundige schep je duidelijkheid.
Wie lid is van de VVPD aanvaardt de deontologische code van de Psychologencommissie en de houdt zich aan de gedragsregels, die hierna geformuleerd worden.