Doelstellingen

De VVPD biedt een platform voor psychologen, die in deze unieke en moeilijke context werkzaam zijn.

Er wordt gestreefd naar het oprichten van een beroepsvereniging, het gemeenschappelijk beheer van de deontologische code en het verbeteren van de kwaliteit van het werk van psychologen, die als deskundige werken.  

Voor wat het werk van psychologen, die worden aangesteld als “psycholoog-ergoloog”, zal de VVPD in het bijzonder streven naar duidelijkheid met betrekking tot de vulling van het begrip ergoloog en dat  ten aanzien van zowel potentiële verwijzers, rechtbanken, slachtoffers en ten aanzien van andere beroepstitels, … 

Het komt ons zinvol voor om te zien of er een behoefte bestaat aan erkenningsvoorwaarden voor de titel van psycholoog-ergoloog en of er met de universiteiten kan gewerkt worden aan opleidingen terzake.

Er zal in het bijzonder gestreefd worden naar een betere werking van de expert-psychologen.

Het komt daarbij noodzakelijk voor om ook een betere samenwerking tussen expert-psychologen te bewerkstelligen.

Aard van de Vereniging:

Aangezien we een betere werking nastreven van de psychologen die als expert functioneren betreft het een vereniging die

  • mensen samenbrengt
  • afspraken maakt rond de manier van samen werken, ook als de collega’s elkaar als tegenstrever ontmoeten
  • tracht instrumenten te helpen bouwen om het werk zelf beter en vlotter de kunnen doen
  • wil mee helpen zoeken naar de best mogelijke opleiding van jonge collega’s, die in dit werkveld actief willen worden
  • streeft naar een passende verloning van dit soort van werk, maar die tegelijk de extremen niet als een goeie strategie naar voor schuift
  • wil wegen op overkoepelende federeaties (wat impliceert dat vroeg of laat ook structureel aan het concept van deze vereniging zal moeten gesleuteld worden)
  • zoekt naar contacten met vergelijkbare verenigingen in binnen en buitenland

Belangrijke opmerking:

De V.V.P.D. is en kan nooit een grote vereniging worden.  Er wordt gestreefd naar kwaliteit en collegialiteit in een werkveld waar dit uit de aard van de materie een absolute vereiste is.  Het typisch gegeven dat er zich partijen voordoen mag niets afdoen aan het streven naar een kwalitatieve werkwijze en een faire houding ten aanzien van alle partijen. 

 

Respect voor een kwalitatieve werkwijze en voor alle partijen is een absolute basisvoorwaarde om in dit werkveld te kunnen functioneren en om dat te kunnen blijven doen op een gezonde en werkbare manier.

Wie lid wordt van de V.V.P.D.  verbindt zich tot de kwaliteitseisen van de V.V.P.D en mag gebruik maken van het logo  van de vereniging.