Wie kan lid worden:

Wie kan lid worden van de Vlaamse Vereniging van Psycholoog-Deskundigen?

Om lid te kunnen worden van de VVPD moet men aan volgende vereisten voldoen:

 • licentiaat of master in de psychologische wetenschappen zijn
 • voldoen aan de voorwaarden voor erkenning door de psychologencommissie
 • werken als psycholoog
 • opgenomen zijn in het (voorlopig) register van gerechtsdeskundigen of een gedocumenteerde aanvraag lopende hebben
 • regelmatig als deskundige aangesteld worden door rechtbanken, verzekeringsmaatschappijen, aangestelde deskundigen, particulieren
 • deze activiteit méér dan occasioneel uitvoeren
 • Nederlandstalig zijn
 • inzake het psychologisch testonderzoek bereid zijn om te werken volgens de voorwaarden, die toelaten adequaat te werken in dit werkveld
 • Zij stemmen in met:
 • De plichtenleer van de gerechtsdeskundigen: 25 APRIL 2017. – Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorschriften inzake de deontologische code van de gerechtsdeskundigen in toepassing van artikel 991quater, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek
 • De plichtenleer van de psychologen: KONINKLIJK BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN DE VOORSCHRIFTEN INZAKE DE PLICHTENLEER VAN DE PSYCHOLOOG, Inwerkingtreding: 24/06/2018, Gewijzigd via het koninklijk besluit van 4 juni 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog De deontologische code van de Vlaamse Vereniging van Deskundigen-Psychologen.
 • De gedragsregels die het onderlinge verkeer tussen psycholoog-deskundigen regelt.

Het register van Gerechtsdeskundigen:

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 10 april 2014, gewijzigd bij de wet van 19 april 2017, geldt voor de gerechtsdeskundigen een opnameverplichting op grond waarvan uitsluitend de personen die zijn opgenomen in dit register voortaan:

 • de titel van gerechtsdeskundige mogen voeren;
 • kunnen worden aangesteld door de gerechtelijke overheden (behoudens wettelijke uitzonderingen).

Het register bevat momenteel uitsluitend personen, die voorlopig zijn opgenomen, en is slechts toegankelijk via de gerechtelijke overheden.   In artikel 22 van de wet van 14 april 2014 en 991quinquies, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek is nader bepaald dat het register vrij te raadplegen zal zijn op de website van de federale overheidsdienst Justitie.   Er is een koninklijk besluit ter zake in opmaak. Het zal de modaliteiten bepalen van het openbare karakter, waaronder onder meer de gegevens die daadwerkelijk toegankelijk zullen zijn voor het publiek (politieagenten, besturen, rechtzoekenden… op nationaal en internationaal niveau) via de website van de FOD Justitie.

De opname in het register van gerechtsdeskundigen garandeert ondermeer dat:

 • De deskundige beschikt over de nodige beroepsbekwaamheid en relevante beroepservaring.
 • Dat de deskundige een diploma heeft behaald in het domein van deskundigheid waarvoor hij zich registreerde  als gerechtsdeskundige + een getuigschrift van een relevante beroepservaring van ten minste vijf jaar in de loop van de laatste acht jaar.
 • De deskundige er zich toe verbonden heeft permanente vormingen te volgen, zowel op het vlak van de specifieke deskundigheid als op vlak het vlak van de gerechtelijke procedures.
 • De deskundige instemt met de deontologische code.