Tarieven 2022

De erelonen en kosten van deskundigen, aangewezen door de arbeidsgerechten voor medische onderzoeken naar aanleiding van geschillen, liggen wettelijk vast.

Tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake geschillen betreffende tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen:

Wat zijn de officiële bedragen voor 2022?

Het persoonlijke ereloon van de gerechtsdeskundige:

 • indien hij noch psychiater, noch neuropsychiater is: 432,57 EUR
 • indien hij psychiater of neuropsychiater is: 513,08  EUR

De administratieve kosten van de gerechtsdeskundige: 129,43 EUR

De kosten voor bijkomende onderzoeken verricht door andere personen dan de deskundige, op verzoek van deze laatste, evenals de onderzoeken uitgevoerd ingevolge een aanvullend onderzoek, bevolen door de rechter:

 1. medische onderzoeken andere dan die vermeld onder 2) : zie nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen van het RIZIV
 2. Onderzoeken uitgevoerd door een psychiater of neuropsychiater: 253,58 EUR
 3. Onderzoeken uitgevoerd door een psycholoog met een volledige reeks testen of door een ergoloog: 175,84 EUR
 4. Elk ander onderzoek of advies, niet bedoeld in 1, 2 of 3: 87,91 EUR

Deze bedragen zijn van toepassing voor de expertises waarvan het definitieve verslag neergelegd wordt vanaf 1 januari 2022. 

De bedragen van toepassing zijn zonder BTW.  Een BTW van 21 % wordt toegepast op deze bedragen.  

 

Tarief in strafzaken:

Wat zijn de officiële bedragen voor 2022?

Beslgisch staatstblad – 11.01.2022 (https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/indexatigerechtskosten2022.pdf)

AFDELING II. – ONDERZOEKEN VAN ZIEKEN EN GEWONDEN

Er wordt toegekend:

 1. voor een lichamelijk onderzoek: 41,32 €
 2. voor een klinisch onderzoek met summiere anamnese: 80,36 €
 3. voor een deskundig onderzoek, bestaande uit een klinische studie en het onderzoek van de medische dossiers: 417,13 €
 4. voor een meer diepgaand onderzoek, bestaande onder meer uit de schatting van de graad van werkongeschiktheid, zal de kostenstaat opgemaakt worden naar eer en geweten, overeenkomstig de uurlonen voorzien in hoofdstuk X.

AFDELING V. – GEESTESONDERZOEKEN SECTION V.

Voor de psychologische onderzoeken: 

 1. voor het onderzoek van een persoon met studie van het dossier, summier geestesonderzoek en bondig verslag: 136,70 €
 2. voor het onderzoek van een persoon met studie van het strafdossier, het onderzoek naar de erfelijkheid en de sociale en medische antecedenten, het somatisch onderzoek, daarin begrepen de grondige neurologische en geestesonderzoeken, het opstellen van een uitvoerig verslag met beschrijving, bespreking en samenvatting van het geval: 422,73 €
 3. Wanneer de arts een psychologisch onderzoek heeft verricht met volledige reeks testen: 171,85 €
 4. voor het nemen en het lezen van een electro-encefalogram met verslag : 174,01 €

Voor prestaties geleverd op basis van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke:

 1. voor het bijstaan van de zieke tijdens het bezoek van de vrederechter of de rechter, evenals tijdens de terechtzitting (deze bepaling kan worden toegepast op grond van artikel 7,§ 3 en van andere artikelen) : 82,56 €
 2. voor het schriftelijk verslag betreffende de geestestoestand van de zieke (deze bepaling kan worden toegepast op grond van artikel 7, § 3 en van andere artikelen): 82,03 €
 3. voor het uitvoerig schriftelijk verslag betreffende de geestestoestand van de zieke, dat de resultaten bevat van het onderzoek naar de erfelijkheid en naar de medische en sociale antecedenten, van het somatisch en neurologisch onderzoek en van het onderzoek naar de geestestoestand van betrokkene, voor zover die onderzoeken door de aangewezen arts persoonlijk zijn verricht (deze bepaling kan worden toegepast op grond van artikel 7, § 3 en andere artikelen): 165,20 €
 4. aan de wetsdokter die door de Procureur des Konings werd gevorderd om, in het kader van de wet van 26 juni 1990 (artikel 9, § 2), schriftelijk advies te geven over de geestestoestand van een zieke: 61,88 €

Voor prestaties geleverd op basis van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering:

De toegepaste RIZIV-tarieven zoals ze jaarlijks worden geïndexeerd en gepubliceerd door het RIZIV

Voor de deskundige onderzoeken verricht door psychologen

 1. wanneer een geloofwaardigheidsonderzoek werd gedaan (zelfs met tekeningen), of met deelname aan het verhoor en opstelling van een verslag wordt een forfaitaire vergoeding van toegekend : 290,59 €
 2. voor het onderzoek van een persoon door een psycholoog, het onderzoek bestaande uit de bestudering van het strafdossier, de diverse gepaste onderzoeken en een volledige reeks testen, met opstelling van een uitvoerig verslag, beschrijving en bespreking : 307,49 €

Voor het verhoor onder hypnose:

Voor een gesprek onder hypnose bestaande uit: onderhoud met de politie, studie van het strafdossier, zitting onder hypnose, opstelling van een uitvoerig verslag, beschrijving en bespreking en het eventueel beluisteren van het videoverhoor, wordt een forfaitair bedrag toegekend van 307,49

Diversen :

Er wordt toegekend:

Als in het kader van een deskundig onderzoek door de psychiater, de kinderpsychiater of de psycholoog, inlichtingen dienen ingewonnen te worden bij derden, wordt overeenkomstig vastgestelde uurlonen van hoofdstuk X, één bijkomend uur per persoon toegekend met een maximum van 3 uur.

HOOFDSTUK X. – PRESTATIES WAARIN DE LOONSCHAAL NIET VOORZIET

Voor de prestaties van deskundigen waarin deze loonschalen niet voorzien, gelden volgende uurlonen:

 • hoogleraren of docenten: 97,82 €
 • specialisten in wetsgeneeskunde: 85,50 €
 • deskundigen houder van een universitair diploma of van een diploma uitgereikt door een erkende instelling van hoger onderwijs van het lange type, bedrijfsrevisoren, accountants: 74,57 €
 • andere deskundigen, op basis van hun specifieke opleiding of ervaring: 57,98 €

De uurlonen kunnen slechts in uitzonderlijke omstandigheden en voor behoorlijk gegronde redenen worden overschreden, zulks op voorstel van de verzoekende autoriteit en na akkoord van de procureur-generaal, die in geval van twijfel advies kan vragen aan het centraal bureau gerechtskosten.

Deze bedragen omvatten alle algemene onkosten van de deskundige, met uitzondering van de verplaatsingkosten, van de kosten voor het typen van het verslag en het maken van fotokopieën, waarvoor volgende vergoedingen worden toegekend:

 1. verplaatsingen : per kilometer 0,5824 € (in dat bedrag zijn de wagenkosten en de duur van de verplaatsing begrepen).
 2. typen: onder getypte bladzijde verstaat men dertig regels die zestig tekens bevatten, spaties inbegrepen. Het invoegen van de foto’s wordt bij de berekening niet in aanmerking genomen: 4,1829 €
 3. fotokopieën: per pagina. Enkel de bijlagen bij het verslag worden vergoed: 0,0629 €
 4. foto’s: door het veralgemeende gebruik van digitale fotografie worden foto’s, genomen in het kader van de redactie van het verslag niet meer apart vergoed. Als uitzondering hierop blijven de speciale foto’s, zoals vergrotingen en op groter dan het standaardformaat afgedrukte foto’s, vergoed aan de hun werkelijke, bewezen kostprijs. De vordering moet de noodzaak om zulke speciale foto’s te nemen vermelden en motiveren.

De administratieve verzendingskosten vanwege het tegensprekelijk karakter van een vonnis of beschikking, geregeld door de artikelen 962 tot 992 van het Gerechtelijk Wetboek, worden aan de deskundigen die deze uitgaven deden en bewijzen, terugbetaald.

In de mate dat de verzending langs digitale weg, die nu het voorkeurscommunicatiemiddel is geworden, onmogelijk is, het systeem onbeschikbaar is of de verzending op papier voldoende gemotiveerd is gevraagd door de opdrachtgever, wordt er toegekend voor:

 • een aangetekende brief 8,899 €
 • een gewone brief 3,7426 €
 • de verzending van een voorafgaand verslag 3,7426 €
 • de verzending van een definitief verslag 3,7426 €